Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji rolniczej

Oferuję pomoc przy sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji rolniczej. Jeżeli zatem działają Państwo w branży rolniczej lub rolno-spożywczej i chcą Państwo otrzymać dotacje dla swoich inwestycji zachęcam do skorzystania z moich usług. Przygotuję dokumentację i rozliczenia niezbędne m.in. przy uzyskaniu premii dla Młodych Rolników oraz otrzymaniu środków na:

 • restrukturyzację małych gospodarstw,
 • modernizację gospodarstwa,
 • rozwój usług rolniczych,
 • rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Ponadto pomagam również w sporządzaniu wniosków o płatności obszarowe oraz zwrot za materiał siewny.

traktor na polu

 

Tworzenie planów nawożenia azotem

Jeżeli prowadząc działalność rolniczą są Państwo zobowiązani do tworzenia planów nawożenia azotem, chętnie pomogę w ich przygotowaniu, dzięki czemu będą Państwo mogli skupić się w pełni na swojej pracy. Zajmę się przeliczaniem maksymalnych dawek azotu zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami oraz przygotuję odpowiednią dokumentację.

 

Doradztwo dla działalności rolnośrodowiskowej i ekologicznej

Zapewniam doradztwo dla osób prowadzących działalność rolnośrodowiskową i ekologiczną. Dzięki mojej pomocy mogą Państwo uzyskać dopłaty do swoich gruntów oraz zrealizować inwestycje, które zwiększą możliwości Państwa gospodarstwa rolnego. Pomagam w przystąpieniu do programu rolnictwa ekologicznego oraz otrzymaniu dopłaty rolnośrodowiskowej. W zakres moich obowiązków wchodzi m.in. przygotowanie planu rolnośrodowiskowego i ekologicznego, ekspertyz przyrodniczych oraz rejestrów podejmowanych działań agrotechnicznych.

Rozwój usług Rolniczych  

Kto może ubiegać się o wsparcie:

 • Zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać się podmiot, który:
  • jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub spółką cywilną, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych wymienionych w wykazie określonym w załączniku do rozporządzenia;
  • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności);
 • Pomoc może być udzielana na rozwój wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
  • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
  • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
  • 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.
Zakres wsparcia: 
Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

 1.  zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności: nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:
  1. w tym:
    1.1. przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym urządzeń do korekty racic,
    1.2. ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
  2. aparatury pomiarowej i kontrolnej,
  3. sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 2. wdrożenia systemu zarządzania jakością;
 3. rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto  nabycia rzeczy, o których mowa w ww. pkt. 1 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
 4. opłat za patenty i licencje;
 5. ogólne (dotyczące przygotowania biznesplanu) 10% pozostałych kosztów

Modernizacja gospodarstw Rolnych  


OBECNIE TRWA NABÓR DO 20 WRZEŚNIA

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt (obszar A) - maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 - 2020 wynosi 900 tys. zł;
 • rozwojem produkcji mleka krowiego (obszar B) - wysokość wsparcia w całym PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł;
 • rozwojem produkcji bydła mięsnego (obszar C) - wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 - 2020 może wynieść 500 tys. zł.
 • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł.

W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł w całym PROW 2014 - 2020.

Limitów pomocy nie można łączyć.

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Premia dla młodych rolników  

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:
O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:
w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha (wyjątki dotyczące niepełnoletności lub/i dziedziczenia);
przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha,;
.
FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:
Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach:
I rata – 80% całkowitej wartości pomocy - 120 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
II rata – 20% całkowitej wartości pomocy - 30 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.).
Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.
W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.
PRZEZNACZENIE POMOCY:
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Restrukturyzacja małych gospodarstw 

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY
Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY

Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II ratach:

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.
W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

PRZEZNACZENIE POMOCY

Premia przyznawana jest na operację:

 • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
  polegającej na:
  • przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
  • udziale w szkoleniach, lub
  • korzystaniu z usług doradczych, lub
  • udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
  • realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
 • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa
  • do co najmniej 10 tys. euro,
  • co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;
   w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.


Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej  

NABÓR LISTOPAD 2021
Kto może ubiegać się o wsparcie?
Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

 • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

  Przedmiotową pomoc przyznaje się m.in., jeżeli:
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca znajdującej się na terenie:
 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:
I rata - w wysokości 80% premii - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II rata - w wysokości 20% premii - po realizacji biznesplanu.

Zakres wsparcia

Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia.

Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości.

Możesz otrzymać dotację na usługi budowlane, mechaniczne, stolarskie, wynajem maszyn i urządzeń, usługi sprzątające, fryzjerstwo, kosmetykę, przewóz osób, przeprowadzki , usługi informatyczne, i wiele innych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.