Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji rolniczej — podlaskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie

Oferuję doradztwo dla działalności rolnośrodowiskowej i ekologicznej oraz sporządzanie i prowadzenie dokumentacji rolniczej dla Klientów z województwa podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Możesz odwiedzić moje biuro doradcze w Łomży osobiście lub poprosić o spotkanie w innym miejscu. Działam w mobilny sposób, dlatego dojeżdżam do gospodarstw rolnych Klientów, rozumiejąc, że specyfika ich pracy często uniemożliwia dalsze podróże.

traktor na polu

 

Zakres działania

Oferuję pomoc przy sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji rolniczej dla podmiotów działających w branży rolniczej lub rolno-spożywczej. Pomagam uzyskać dotacje na inwestycje związane z codziennym funkcjonowaniem i modernizacją gospodarstw rolnych.

 

Przygotowuję dokumentację i rozliczenia niezbędne m.in. przy:

  • uzyskaniu premii dla młodych rolników,
  • restrukturyzacji małych gospodarstw,
  • modernizacji działalności rolniczej,
  • tworzeniu planów nawożenia azotem,
  • rozwoju usług rolniczych,
  • rozpoczęciu prowadzenia działalności pozarolniczej.

Ponadto pomagam również w sporządzaniu wniosków o płatności obszarowe oraz zwrot za materiał siewny. Dbam o to, aby dokumenty spełniały wymogi formalne i były w terminowy sposób kierowane do właściwych do ich rozpatrzenia organów.

 

Doradztwo dla działalności rolnośrodowiskowej i ekologicznej

Zapewniam doradztwo dla osób prowadzących działalność rolnośrodowiskową i ekologiczną. Dzięki mojej pomocy uzyskasz dopłaty do gruntów oraz zrealizujesz inwestycje, które zwiększą możliwości Twojego gospodarstwa rolnego.

Pomagam w przystąpieniu do programu rolnictwa ekologicznego oraz otrzymaniu dopłaty rolnośrodowiskowej. W zakres moich obowiązków wchodzi m.in. przygotowanie planu rolnośrodowiskowego i ekologicznego, ekspertyz przyrodniczych oraz rejestrów podejmowanych działań agrotechnicznych.

 

Rozwój małych gospodarstw

Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in. jest on posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego.

Premia w wysokości 100 tys. zł, jest płatna w II ratach:

  • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W przypadku małżonków premię wypłaca się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego, czy posiadają wspólne, czy odrębne gospodarstwa rolne.

 

Przeznaczenie pomocy

Premia przyznawana jest na operację:

  • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych, nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
  • mającą na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro, co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy. Inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

 

Dlaczego warto ze mną współpracować?

Współpraca ze mną to gwarancja pełnego wykorzystania narzędzi do modernizacji i rozwoju gospodarstwa rolnego. Przeanalizuję Twoją sytuację i wskażę środki, dzięki którym możesz uzyskać dofinansowania na poszczególne obszary działalności. Wszystko odbywa się w atmosferze partnerskich relacji opartych na komunikacji i wzajemnym zaufaniu.

Zadbam o to, aby wnioski i dokumenty były kierowane do właściwych organów w terminowy sposób i zawierały niezbędne elementy. To pozwoli podnieść szanse na uzyskanie maksymalnych kwot dotacji.

Na bieżąco śledzę zmiany, które zachodzą w przepisach prawa krajowego i unijnego, dlatego mam aktualną wiedzę z tego zakresu. Nie musisz obawiać się tego, że coś Cię ominie lub za późno złożysz konkretne dokumenty i zostaniesz pominięty przy wypłacie środków.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.